Bosanskohercegovačka dijaspora je neiscrpan, a neiskorišten poslovni, intelektualni i ljudski resurs

09.07.2018
Učestvujući kao gost na 9. kongresu Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, koji je održan u Sarajevu 07.07.2018. godine u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine gosp. Mirsad Jašarspahić je u okviru sesije „Uloga dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine", predstavio kadrovske i operativne kapacitete strukovnih udruženja koja funkcionišu kroz strukture Privredne komore FBiH.

U svom izlaganju je naglasio spremnost i inicijativu za povezivanje bosanskohercegovačkih građana koji imaju namjeru da svoj intelektualni, materijalni, poslovni i iskustveni kapital usmjere i dalje razvijaju u svojoj zemlji kroz direktne investicije ili povezivanjem sa postojećim kapacitetima privrednih subjekata, članica Privredne komore FBiH. Rukovodstvu i stručnim službama Privredne komore je čast i zadaća da, u saradnji sa partnerskim institucijama, budu dio jednog širokog fronta za institucionalnije uključenje bosanskohercegovačke dijaspore u jačanje privrednih potencijala Bosne i Hercegovine, istakao je Jašarspahić.
Kroz izlaganja svih učesnika pomenute sesije nametnuli su se sljedeći zaključci:

- Povećati stepen koordinacije svih domaćih i međunarodnih struktura (institucija i organizacija) u smislu razmjene informacija o programima i projektima koji se realizuju na terenu u BiH i/ili dijaspori kako bi se izbjegla dupliranja istih ili sličnih aktivnosti od strane različitih aktera, te obezbijedio pristup pravovremenim i relevantnim informacijama za konkretne slučajeve pojave zainteresiranih ulagača ili poslovnih kontakata na terenu.

- Osnažiti kapacitete nadležnih državnih institucija u smislu koordinacije za prethodno opisanu svrhu i uspostaviti Koordinacijsko vijeće poslovne dijaspore

- Obezbijediti lobiranje i uticaj na donošenje odluka komercijalnih banaka sa sjedištem u Bosni i Hercegovini u cilju otvaranja i promocije posebnih finansijskih proizvoda za poslovnu dijasporu

- U koordinaciji Biznis grupe Svjetskog saveza dijaspore BiH, zajedno sa ostalim zainteresiranim akterima, pripremiti konceptualno rješenje Razvojnog fonda bh. dijaspore, te otpočeti razgovore sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine, komercijalnim bankama registriranim u Bosni i Hercegovini, kao i međunarodnim finansijskim institucijama i organizacijama, o mogućnostima za uspostavu i funkcionisanje ove vrste finansijskog fonda.

Privredna komora FBiH se u skladu sa svojim nadležnostima i kapacitivnim mogućnostima u potpunosti i bezrezervno stavlja u funkciju snažnijeg uključenja poslovne dijaspore u privredne tokove Bosne i Hercegovine, da bi ovaj nemjerljiv intelektualni, poslovni i ljudski resurs dobio status koji zavrijeđuje.