Energetska strategija BiH mora biti u korist domaćih kompanija

07.06.2017
Tokom prvog dana konferencije ENERGA 2017 u centru Skenderija veliko interesovanje je pobudila sesija „Strateški prioriteti u Bosni i Hercegovini".

Nakon uvodne prezentacije sa osvrtom na strateške energetske prioritete u BiH od strane predstavnika PWC-a (PriceWaterhouseCoopers), konsultantske firme koja radi na izradi nacionalne Energetske strategije, te Studije planiranja proširenja proizvodnje 2016-2035 od strane predstavnika Svjetske banke, i prezentacije investicijski potencijali energetskog sektora u BiH (FIPA) oodržana je zanimljiva panel diskusija sa osvrtom na prezentirane materijale na kojoj su učestvovali: Dr.Admir Softić, pomoćnik ministra za energetiku u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, gosp.Tarik Begić, pomoćnik ministra za energetiku u Federalnom ministarstvu energije, industrije i rudarstva FBiH, gosp.Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik privredne komore FBiH, i Doc.dr. Anto Gajić, iz iz Privredne komore RS.Moderiranjem iskusnog novinara Adnana Rondića, panelisti su odgovarali na osjetljiva pitanja i dileme energetskog sektora u BiH između međunarodnih obaveza i smjernica energetske politike EU, obavezama proisteklih iz pristupanja Energetskoj zajednici, s jedne strane, i potrebe za daljim razvojem i jačanjem energetskog sektora kao baze sveukupnog, održivog i dugoročno stabilnog razvoja Bosne i Hercegovine s druge strane.

Predstavnici ministarstava oba nivoa kao nosioca aktivnosti iz pomenutih planova i preuzetih obaveza potpisanih sporazuma su objasnili trenutnih polozaj u akcionim planovima, objasnili nivoe izvršenja te naglasili značaj nastavka rada na ispunjenju svih direktiva koje Bosna i Hercegovina ima pred sobom kada je u pitanju funkcionisanje energetskog sektora.

Energija iz termo i hidro postrojenja, energija iz obnovljivih izvora energije te energijska efikasnost se između sebe podudaraju i prepliću sa drugim sektorima u cilju održivog razvoja Bosne i Hercegovine, kako lokalnih zajednica tako i na nivou cijele države.

Potpredsjednik Privredne Komore FBiH gosp. Jašarspahić je predstavio rad i aktivnosti udruženja OIE pri PKFBiH te u nastavku istakao da BiH bez obzira na još neiskorištene potencijale obnovljivih izvora energije i dalje ima relativno dobar odnos između nivoa korištenja OIE (38%) i energije dobivene iz fosilnih goriva, i znatno više u poređenju sa mnogim zemljama EU kao najvećim zagovornicima novih projekata iz isključivo OIE i prosjeka EU u cjelini. Smatra da bi se svi pravci razvoja iz pomenutih strategija morali bazirati na jačanju i stabilnosti postojećih elektroprivrednih kompanija u BiH kao najvećih integratora ukupne privredne i industrijske strukture Bosne i Hercegovine na čiji je razvoj naslonjen i ovisan najveći broj kompanija iz industrijske proizvodnje i uslužnih djelatnosti kao članica privredne komore čija je budućnost i suštinski zadatak rada privrdnih komora.

Na istom stanovištu je bilo i izlaganje predstavnika privredne komore RS. Baziranje razvoja na korištenju vlastitih prirodnih resursa i domaćih proizvodnih kapaciteta mora biti iznad svega.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)