JAVNI NATJEČAJ - Za prijavu kandidata za izbor i imenovanje predsjednika i potpredsjednika Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH

06.08.2018

Komisija/Povjerenstvo za izbore i imenovanja organa P/GKFBiH raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
Za prijavu kandidata za
 izbor i imenovanje predsjednika i potpredsjednika
Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH

Komisija za izbore i imenovanja  organa P/G KFBiH  izvršit će odabir kandidata na pozicije
 • predsjednika (1 izvršitelj) i
 • potpredsjednika (1 izvršitelj) Privredne/Gospodarske komore F BiH.

Imenovanje  predsjednika i potpredsjednika Komore se vrši na period od 4 (četiri ) godine, s tim da je  u toku četverogodišnjeg mandata izmjennjivi mandat po isteku godine, računajući od dana izbora.

Predsjednik i potpredsjednik Komore ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda u FBiH.

Kandidat koji se prijavi na oglas za navedene pozicije treba ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 • da na dan imenovanja ne ispunjava uvjete za mirovinu u skladu sa Zakonom,
 • da je državljanin države Bosne i Hercegovine,
 • da nije na funkciji u političkoj stranci,
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojive s dužnošću predsjednika/potpredsjednika Komore najmanje pet (5) godina od dana pravomoćnosti sudske presude, isključujući vrijeme trajanja  zatvorske kazne, te da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
 • da posjeduje stručne, komunikacijske i organizacijske sposobnosti za obavljanje tražene pozicije;
 • da je ostvario uspješne rezultate tokom radnog iskustva,
 • da ima reference uglednog privrednika u oblastima koji su u nadležnosti predsjednika/potpredsjednika Komore ,
 • da ima reference organizacionih i menadžerskih sposobnosti ;
 • aktivno poznavanje  jednog stranog jezika sa  preferencijom engleskog ;
 • poznavanje rada na računalu.

Pored navedenih općih uvjeta, svaki kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
 • da ima najmanje visoku školsku spremu ( VII stepen);
 • radno iskustvo na rukovodećem  položaju u privrednom društvu u trajanju od najmanje 8 godina;
 • da nema zabranu obavljanja aktivnosti iz  djelatnosti Komore.
Svi kandidati su dužni uz prijavu dostaviti i svoj Program rada predsjednika/potpredsjednika Privredne /gospodarske komore F BiH za mandatni period 2018.-2022. godina.

Kandidati su dužni u prijavi dostaviti  kraću biografiju  (uz navođenje uspješnosti rezultata rada tokom profesionalne karijere), adresu i kontakt telefon.

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja, kandidati su uz prijavu na Natječaj i biografiju, dužni u originalu ili ovjerenoj kopiji, priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu  BiH;
 • diplomu visoke školske spreme;
 • original ili ovjerena fotokopija Potvrde o potrebnom radnom iskustvu na rukovodnim poslovima iz oblasti privrede i u okviru visoke školske spreme;
 • ovjerenu izjavu da ne vrši funkciju u političkoj stranci,
 • uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od strane nadležnog suda ( ne starije od  3 mjeseca),
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo izdato od strane nadležnog MUP-a ( ne starije od 3 mjeseca),
 • uvjerenje da nije osuđivan za privredni prijestup izdato od strane nadležnog općinskog suda (ne starije od 3 mjeseca),
 • original ili ovjerena fotokopija potvrde o aktivnom poznavanju  jednog stranog jezika;
 • original ili fotokopija potvrde ovlaštene institucije o poznavanju rada na računaru
 • -    program rada za mandatni period 2014.-2018.godina

Svi kandidati koji ispune formalne uvjete javnog natječaja i  uđu u uži  izbor bit će pozvani na intervju.
Natječaj se objavljuje na službenoj Internet stranici Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati su dužni prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova dostaviti osobno ili putem pošte  na adresu:

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Ul.  Branislava Đurđeva br. 10, 71000 Sarajevo
Komisija/Povjerenstvo za  izbore i imenovanja  organa Privredne/Gospodarske komore F BiH
 -  sa naznakom: ( ''za Komisiju – ne otvaraj'')


Prijavljeni kandidati će biti pisanim putem obavješteni o rezultatima natječaja.