JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Privredna/Gospodarska komora FBiH 08.05.2018


JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Privredna/Gospodarska komora FBiH

Na osnovu Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (''Službene novine F BiH'', br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17), te Programa usavršavanja (''Službene novine F BiH'', br. 40/10), Privredna/Gospodarska komora FBiH o b j a v lj u j e

Javni poziv za
dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala1. Objavljuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje za članove nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (u daljnjem tekstu: usavršavanje).
2. Usavršavanje na osnovu javnog ovlaštenja organizira Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine.
3. Usavršavanje su obavezni proći predsjednici i članovi NO i uprava privrednih društava u kojima ovlasti po osnovu učešća državnog kapitala vrše Federacija BiH, kantoni/županije, gradovi ili općine.

Usavršavanju može pristupiti i svaka druga osoba koja ispunjava uslove predviđene članom 248. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH", br. 81/15).

Prijava za usavršavanje sadrži:

 1. prijavni upitnik (preuzeti ovdje),
 2. kopiju diplome i
 3. uvjerenje o radnom iskustvu u struci.


Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu:

 Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
 Ul. Branislava Đurđeva br. 10
 71000 Sarajevo

 ili

 Privredna/ Gospodarska komora Federacije BiH
 Kneza Domagoja 12
 88000 Mostar

sa naznakom: „Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova NO i uprava društava sa učešćem državnog kapitala – ne otvaraj".


Kontakt osobe za dodatne informacije:

Aida Handžić – tel: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com
Karolina Marušić – tel: 036 332 970 ili e-mail: k.marusic@kfbih.com
PROGRAM USAVRŠAVANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA