JAVNI POZIV ZA PREDUZEĆA IZ OBLASTI DRVNE I METALSKE INDUSTRIJE IZ BOSNE I HERCEGOVINE ZA BESPLATNU USLUGU ANALIZE POVRŠINSKE OBRADE DRVNIH I METALNIH PROIZVODA

27.12.2021

Na osnovu Sporazuma broj: 81267139 od 25.02.2021. godine između Deutche Gesellshaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo, te Memoranduma o razumijevanju između Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA i Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu za realizaciju projekta „Uspostava laboratorije za analizu površinske obrade u drvnoj i metalskoj industriji" objavljujemo:

JAVNI POZIV
ZA PREDUZEĆA IZ OBLASTI DRVNE I METALSKE INDUSTRIJE IZ BOSNE I HERCEGOVINE
ZA BESPLATNU USLUGU ANALIZE POVRŠINSKE OBRADE DRVNIH I METALNIH PROIZVODA

U okviru projekta „Uspostava laboratorije za analizu površinske obrade u drvnoj i metalskoj industriji", Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu uspostavili su laboratoriju za analizu površinske obrade u drvnoj i metalskoj industriji, a koji je finansiran od strane Deutche Gesellshaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Cilj uspostave laboratorije je da se omogući preduzećima iz oblasti drvne i metalske industrije da izvrše analizu kvaliteta površinske obrade poluproizvoda i proizvoda od drveta i metala, kako bi mogli poboljšavati kvalitet svojih proizvoda. Preduzeća iz Bosne i Hercegovine mogu se prijaviti na javni poziv na način da dostave sljedeću dokumentaciju:

• Popunjen prijavni obrazac
• Rješenje o registraciji – kopija;
• ID broj – kopija.


Prijavni obrazac firme mogu preuzeti na Internet stranici Mašinskog fakulteta u Sarajevu (www.mef.unsa.ba) ili na stranici SERDA-e (www.serda.ba) .

Ukoliko se na javni poziv javi više od 30 preduzeća, izvršiće se rangiranje u skladu sa sljedećim kriterijumima:

1. Stepen završne obrade poluproizvoda/proizvoda
2. Plasman proizvoda na strano tržište
3. Posjedovanje certifikata o sistemu osiguranja kvaliteta ili iz zaštite okoliša.

Preduzeća iz Bosne i Hercegovine iz sektora drvne i metalske industrije, mogu na besplatnu analizu površinske obrade dostaviti do 5 uzoraka svojih proizvoda ili djelova proizvoda. Za svoje uzorke, preduzeća mogu dobiti bez naknade analizu do 5 parametara. Preduzeća će uzorke poluproizvoda/proizvoda dostaviti na Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Radi pridržavanja epidemioloških mjera, preduzeća će prije dostavljanja uzoraka obavijestiti Mašinski fakultet u Sarajevu blagovremeno.

Nakon obavljene analize, Laboratorija za analizu površinske obrade u drvnoj i metalskoj industriji pri Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu će za dostavljene uzorke izdati certifikat za parametre koji su analizirani.


Aplikanti treba da dostave popunjenu prijavu zajedno sa zahtijevanom pratećom dokumentacijom na adresu:

Mašinski fakultet u Sarajevu

Laboratorija za analizu površinske obrade

Vilsonovo šetalište 9

Sarajevo 71000

Ili skenirano na mail: hajdarevic@mef.unsa.ba.

Za sve dodatne informacije, preduzeća se mogu javiti na broj: 033 729 800 ili 033 729 824 ili e-maila: hajdarevic@mef.unsa.ba.

Javni poziv za prijavu preduzeća ostaje otvoren do 20.01.2022. godine.