Javni poziv za prikupljanje prijava za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku dekarbonizacije malih i srednjih preduzeća

28.04.2022


Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava MSP iz industrija sa visokim emisijama ugljika ( električna energija, čelik i cement ) da je objavljen Javni poziv za prikupljanje prijava za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku dekarbonizacije malih i srednjih preduzeća za navedene industrije, u sklopu projekta '' Inkluzivna dekarbonizacija'' ( IDA ) koji provodi UNDP BiH u saradnji sa MVTEO, a koji finansira Vlada Japana.

Tehnička i finansijska podrška dekarbonizaciji najmanje 20 MSP-a je predviđena u okviru druge komponente IDA projekta, a sastoji se od:
 • Provedba detaljnog energetskog audita,
 • Identifikacija potencijalnih mjera i projekata za dekarbonizaciju (sa fokusom na energetsku efikasnost i tehnologije obnovljivih izvora energije),
 • Provedba analize energetskih, socio-ekonomskih i okolišnih benefita kao i utjecaja identificiranih mjera i projekata dekarbonizacije,
 • Odabir mjera/projekta dekarbonizacije na osnovu prethodnih analiza i audita,
 • Provedba odabranih mjera/projekata dekarbonizacije u MSP-ima uz finansijsku podršku IDA projekta,
 • Praćenje i nadzor provedbe, te evaluacija i verifikacija postignutih efekata nakon provedbe odabranih mjera/projekata dekarbonizacije u MSP-ima.

Svrha provedbe ovog seta aktivnosti je pružanje podrške MSP-ima u tranziciji ka nisko-karbonskom razvoju, kroz iskorištavanje potencijala energetske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, a sa krajnjim ciljem ublažavanja ili uklonjanja opasnosti i negativnog utjecaja ovisnosti o fosilnim gorivima na njihovo buduće poslovanje i razvoj.

Prihvatljivi podnosioci prijava za podršku mogu biti mala i srednja preduzeća iz tri industrije s visokim emisijama ugljika (energetika, metalna i cementna industrija) ili preduzeća direktno povezana sa ovim industrijama, iz navedenih djelatnosti regitrovani u BiH:
 • 23.5 – Proizvodnja cementa, kreča i gipsa
 • 23.6 – Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
 • 24.1 – Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
 • 24.2 – Proizvodnja cijevi, crijeva, šupljih profila i pripadajućeg pribora od čelika
 • 24.3 – Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika
 • 24.5 – Lijevanje metala    
 • 25 – Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme (isklučujuči Proizvodnja oružja i municije)
 • 27.1 – Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
 • 28.4 – Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina
 • 28.91 –  Proizvodnja mašina za metalurgiju
 • 35 – Proizvodnja, distribucija i prijenos električne energije

Prijave se mogu podnijeti do 20. maj 2022.godine do 17:00 sati u elektronskoj formi, u skladu sa javnim pozivom na email adresu: registry.ba@undp.ba

Informativne info sesije biti će objavljene na UNDP web stranici www.ba.undp.org, društvenim mrežama i putem medija.

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu i potrebnoj dokumentaciji za prijavu dostupni su u prilozima:

Tekst Javnog poziva
Prilog 1 - Obrazac prijave
Prilog 2 – Pismo namjere o sufinansiranju
Prilog 3 – Lista za provjeru
Prilog 4 – UN globalni principi
Prilog 5 – Izjava o povezanim licima