Javnim pozivom za učlanjenje u bazu konsultanata i poslovnih savjetnika pri pkfbih okoncan projekat „preduzetnicko-ucenje u obrazovnim sistemima u BiH faza II“

Emir Pašić dipl.ecc 17.11.2015

Dana 09.11.2015. godine je u PKFBiH je održana završna radionica „Prezentiranje i usvajanje mape puta za uspostavu sistema osiguranja kvalitete u neformalnom preduzetničkom učenju" u okviru projekta „ Preduzetničko učenje u obrazovnim sistemima u BiH, faza II.

Održavanju ove radionice prethodilo je objavljivanje „ Javnog poziva za učlanjenje u bazu konsultanata i poslovnih savijetnika" koje su na svojim web stranicama objavile PKFBiH, VTKBiH i RARS, čime su ostvoreni planirani preduvjeti za okončanje II Faze ovoga Projekta.

Radionici su prisustvovali članovi Radne grupe koju su činili predstavnici oba entiteta kao i Distrikta Brčko.

Na početku rada Radne grupe prisutne je pozdravila gđa. Ane Sindik , ključni ekspert Projekta, te ih je upoznala s osnovnim ciljevima i dosadašnjim aktivnostima unutar komponente Neformalno preduzetničko učenje.

Gospodin Stuart Anderson, u funkciji gostujućeg eksperta prisutnima je obrazložio primjere sistema kvalitete u neformalnom preduzetničkom obrazovanju iz Velike Britanije i Njemačke.

Gospođa Ane Sindik je još jednom obrazložila osnovne karakteristike hrvatskog modela.

Članovi radne grupe su se složili da je potrebno učiniti prve korake ka uspostavljanju sistema kvalitete te da je to proces koji traži vrijeme i praksu kako bi se vidjeli optimalni modeli i funkcioniranje u praksi.

Zaključeno je da se ne može niti jedan model jednostavno preslikati na BiH već je potrebno raditi na razradi modela koji je optimalan za BiH, a uvažavajući primjere najbolje prakse iz EU zemalja i zemalja u okruženju.

Dogovoreno je da će se Finalni dokumenti još jednom poslati svim članovima radne grupe na čitanje i komentiranje prije slanja na Upravni odbor.

Emir Pašić dipl.ecc
Centar za međunarodnu i saradnju sa EU fondovima