Kroz obrazovni sistem jačati svijest o značaju domaće proizvodnje i kupovine domaćih proizvoda

25.03.2016

P/G komore FBiH je prema Ministarstvu obrazovanja i nauke u FBiH uputila inicijativu da se u školama kroz Godišnje programe rada sa odjeljenskom zajednicom uvedu nastavne jedinice koje kod učenika razvijaju svijest o značaju domaće proizvodnje i kupovine domaćih proizvoda.

Komora Federacije BiH cijeni da je kroz obrazovni sistem moguće dugoročno pozitivno uticati i podizati svijest najmlađih naraštaja o značaju domaće proizvodne i preferiranja domaćih proizvoda.

Štiteći interes cjelokupne privrede FBiH, Komora na ovaj način želi dati doprinos stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta.

Privredna Komora Federacije BiH je otvorena za saradnju sa ministarstvima obrazovanja na svim nivoima, s ciljem izgradnje tržišno orijentiranog modernog obrazovnog sistema.