Održana reizborna skupština Udruženja za tekstilnu i kožarsko-prerađivačku industriju P/G K FBiH

18.04.2018
U prostorijama Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, u srijedu, 18.04.2018.godine, održana je reizborna skupština Udruženja za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju P/G K FBiH. Sjednici su prisustvovali predstavnici vodećih bh. kompanija koje se bave proizvodnjom, preradom i prometom tekstila, odjeće, kože i obuće, te predstavnici Privredne komore FBiH i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije ( FMERI )

Na sjednici Skupštine izabrani su članovi Odbora, te predsjednik i potpredsjednik Udruženja.


Za članove Odbora Udruženja izabrani su:

Ahmet Kamenjaš (Prevent Leather d.o.o. Visoko), Husinbegović Behrija (Makama d.o.o. Bugojno), Safet Žutić ( ShamCarpets d.o.o. Sarajevo ),  Fadil Salihović ( BFM d.o.o. Travnik ), Bešlagić Emir (Nerzz Bešlagić d.o.o. Visoko), Harun Ćatić ( Bellissima d.o.o. Sarajevo ) i  Čančar Fahrudin (Zenko d.o.o. Zenica ).
Za predsjednika Udruženja izabran je Haris Sejdić ( Koteks d.o.o. Tešanj ), a za potpredsjednika Almir Imamović ( Uslužnost d.o.o. Sarajevo ).

Na sjednici je usvojen Pravilnik o organizaciji i radu Udruženja, te su definisani ciljevi i pravci djelovanja. Aktivnosti Udruženja biti će usmjerene u pravcu kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za ovaj sektor u FBiH, jačanju dijaloga sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti FBiH, ali i na jačanju i zaštiti bosansko-hercegovačke  proizvodnje. Predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije ( FMERI ) g. Senad Zekić i Zvonimir Pavlović, prisutnima su prezentirali dosadašnje rezultate realizacije Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013.-2023. godina. P/G K FBiH, u saradnji sa FMERI, bila je nosilac izrade ovog dokumenta te će zajedno sa članovima Udruženja dalje raditi na izradi i realizaciji ciljeva Akcionog plana navedene Strategije ovog sektora.