POTPISAN MEMORANDUM O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI PRIVREDNE / GOSPODARSKE KOMORE FBIH I KOMORE SANITARNIH INŽINJERA FBIH

23.01.2017
Polazeći od zajednički izraženog interesa  i spremnosti da  svojim aktivnostima u okviru zakonskih nadležnosti, doprinesu stvaranju i poboljšanju poslovnog ambijenta, kao i unaprjeđenju međusobne saradnje, potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH, Mirsad Jašarspahić  zajedno sa   predsjednikom Komore sanitarnih inžinjera FBiH, gospodinom Amarom Ibruljom, u Sarajevu dana 20.01.201. godine zaključio  Memorandum  o poslovno tehničkoj suradnji.

Komora sanitarnih inžinjera FBiH će u suradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima obavljati sljedeće poslove :

• izrada zajedničkih projekata kod međunarodnih i domaćih organizacija;
• prikupljati i sagledavati ponudu i potražnju, a naročito strukturu i dinamiku ponude sanitarno higijesnkog materijala i opreme te drugih sredstava za rad te načine i uslove njihove;
• informirati nadležne Privredno/Gospodarske komora Federacije BiH o rezultatima i teškoćama u sanitarno higijenskom  poslovanju poljoprivredno-prehrambenog sektora u FBiH, kako bi se informacije koristile za definiranje mjera u području tekuće, agrarne, ekonomske i razvojne politike, i predlaganje propisa i mjera od interesa za gospodarske subjekte u sektoru;
• učešće u zajedničkim delegacijama prilikom posjeta sličnim organizacijama u zemlji inozemstvu;
• zajedničko organiziranje i nastupanje na privrednim i sajamskim manifestacijama;
• Zajednička suradnja na projektima IPA (EU)
• Znanstveno-istraživački projekti iz sanitarno-higijenskog domena u sektoru poljoprivrede, prehrane i održivog razvoja
• zajedničko učešće na izdavačko-informativnim aktivnostima;
• zajedničko učešće prilikom obilježavanja međunarodno priznatih datuma;
• pratiti propise i mjere na razini Federacije BiH koje se odnose na poljoprivredno - prehrambeni sektora u Federaciji BiH, poticanje njegovog razvoja , izvozno-uvoznu politiku i dr.;
• organiziranje edukacija  iz sanitarnog higijenskog domena shodno pravnom stečevinom EU (acquis communautaire), u skladu sa izraženim interesom. Programe edukacije poljoprivrednika za poljoprivredna zanimanja odobravaju nadležna županijska/kantonalna ministarstva prosvjete, obrazovanja, kulture i sporta poradi upisa zanimanja u radnu knjižicu.

Ovim Memorandumom o poslovno tehničkoj saradnji P/G komora FBiH u saradnji sa Komorom sanitarnih inžinjera FBiH  najavljuje nove aktivnosti na kreiranju sistemskih rješenja iz oblasti sanitarno higijenskog  poslovanja a sve ucilju oživljavanje i jačanje domaće poljoprivredne  proizvodnje zasnovne na savremenim naučnim metodama .