POZIV NA SPECIJALISTIČKI AKREDITIRANI SEMINAR

20.06.2016

S ciljem unapređenja ukupne konkurentske prednosti privrede u BiH, a posebno domaćeg građevinskog i konsalting sektora, Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH i UKIBiH (Udruženje konsultanata inženjera BiH) organiziraju specijalizirani akreditirani seminar za izvođače radova, investitore, nadzorne organe, konsultante, državne institucije i agencije na temu:

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U IZGRADNJI OBJEKATA I INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA I FIDIC UGOVORI

Seminar će se održati  30. 06. i 01.07. 2016. godine, sa početkom  u 9.00 sati u prostorijama Privredne komore Federacije BiH, ul. Branislava Đurđeva 10, 71 000 Sarajevo.

Cilj seminara: Upoznati učesnike sa FIDIC-ovim uvjetima ugovora, (Crvena knjiga, Roza knjiga i Žuta knjiga) i savremenim konceptom upravljanja projektima.

Između ostalog na seminaru će se tretirati sljedeće teme:

1. Koncept upravljanja projektima i FIDIC,
2. Obaveze naručioca, izvođača i konsultanta u realizaciji projekta,
3. Administriranje projekta (Upravljanje dokumentima projekta sa aspekta FIDIC-a), i
4. FIDIC Ugovori(Crvena knjiga, Roza knjiga i Žuta knjiga),
a. Primjena posebnih Uslova Ugovora– primjer,
b. Način rješavanja sporova prema FIDIC-u.


Predavači:

1. Mr. Faruk Dizdarević, dipl.ing., konsultant za upravljanje projektima u građevinarstvu, nadzor nad građenjem, nabavke i rješavanje sporova FIDIC WB i EU procedure,
2. Selim Čemerlić, dipl.ing.,Management konsultant UKI BIH,

Gost:dr.sc.Jasmin Bučo, dipl.ing.građ.,Izvršni direktor za projektovanje i građenje JP Autoceste Federacije BiH


Poziv možete preuzeti: ovdje.
Prijavni obrazac možete preuzeti: ovdje.
Program rada seminara: ovdje.