Poziv za davanje mišljenja na prijedog Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit

01.12.2017


Poštovani,

kao šte ste prethodno informirani, nakon što su tekstovi Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima na prijedlog Vlade F BiH utvrđeni u formi prijedloga od strane oba doma Parlamenta F BiH,o istima je otvorena Javna rasprava, koja je predviđena da traje do 31.12.2017.godine.

Obzirom da ovi zakoni donose nekoliko ključnih promjena u odnosu na postojeća zakonska rješenja, Privredna/Gospodarska komora F BiH, Udruženje poslodavaca F BiH, Vijeće stranih investitora F BiH, FIPA, te predstavništvo Njemačke privrede u BiH su u zajedničkoj organizaciji održali javne rasprava u deset gradova u Federaciji BiH.

Zakon o porezu na dobit koji je ranije usvojen, je takođe bio predmet Javne rasprave, obzirom na činjenicu da je pokrenut postupak donošenja njegovih izmjena i dopuna.
Ovi zakoni su sistemski zakoni koji se odnose na sva privredna društva, predviđeni Reformskom agendom BiH, čije usvajanje se očekuje u 2018.godini.

Obzirom da javna rasprava po nacrtu ovih zakona traje do 31.12.2017.godine neophodno je da u izradu teksta zakona budu uključeni oni na koje se odnosi buduća primjena, kako bi smo zajedničkim prijedlozima i inicijativama uticali na donošenje najoptimalnije prihvatljivih zakonskih rješenja.

Imajući u vidu značaj ovih zakona, a posebno jer prijedlozi sadrže drugačija, prema mišljenju učesnika javne rasprave nepovoljnija rješenja u odnosu na važeće zakone, molimo Vas da date Vaš doprinos i da nam dostavite mišljenje i sugestije na prednacrt Zakona najkasnije do 20.12.2017.godine, na fax br. 033/217-783 i /ili na e-mail: a.keco@kfbih.com.

prijedlog Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit, te do sada formulisane amandmane možete preuzeti OVDJE.