POZIV ZA DOSTAVU PRIMJEDBI, SUGESTIJA I PRIJEDLOGA NA AKCIONI PLAN STRATEGIJE RAZVOJA METALNOG I ELEKTRO SEKTORA FEDERACIJE BIH

29.10.2018


Vlada Federacije BiH je na 128. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 15.11.2017. godine usvojila Prijedlog strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016.-2025. godina.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je na 28. vanrednoj sjednici, održanoj 22.05.2018. godine, a Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na 22. redovnoj sjednici, održanoj 06.06.2018. godine usvojili su Prijedlog Strategije. Ukaz predsjednika Federacije BiH o proglašenju Zaključka o usvajanju Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016.-2025. godine, broj:01-02-1-399-01/18 od 20.08.2018. godine, kao i Zaključak Parlamenta Federacije BiH, broj: 01-02-2038/17 od 06.06.2018. godine, objavljeni su u "Službenim novinama Federacije BiH”, broj 70/18 dana 05.09.2018. godine.

Shodno operativnom planu realizacije Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016.-2025. godina" po usvajanju Strategije je bilo potrebno pristupiti izradi Akcionog plana u kojem će se definisati aktivnosti koje mogu dovesti do ostvarenja postavljene vizije.

Rješenjem federalnog ministra energije, rudarstva i industrije broj: 07-34-1654/18 od 06.09.2018. godine, formirana je Radna grupa za izradu Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016.-2025. godine, koja se sastoji od predstavnika ministarstva, Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH i predstavnika privrede.

Radna grupa je izradila Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016.-2025. godina i isti se postavlja na web stranicu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, sa ciljem dobijanja mišljenja, prijedloga i sugestija zainteresovane javnosti, u skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/12).

Svoje primjedbe, sugestije i komentare možete poslati na e-mail:
 
a.malisevic@kfbih.com


Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016.-2025. godine