Poziv zainteresiranim za davanje mišljenja na radnu verziju dokumenta "Strategija razvoja metalnog i elektro sektora u Federaciji BiH za period 2015-2025. godina"

21.09.2016


U skladu sa dokumentom „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" („Službene novine Federacije BiH", broj 40/10), Programom rada Vlade Federacije BiH za mandatni period 2015-2018. godine, Reformske agende za BiH za period 2015-2018, Programa rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 2015-2018.godina i planskim aktivnostima Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH na izradi strateških dokumenata, definisana je izrada „Strategije razvoja metalnog i elektro sektora u Federaciji BiH za period 2015-2025. godina".

Programom rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je predviđeno da je nosilac izrade strateškog dokumenta  Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH u saradnji sa ministarstvom.

Vlada Federacije BiH je na svojoj 12. sjednici održanoj 26.05.2015. godine, razmatrala i usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Projektnom zadatku za izradu „Strategije razvoja metalnog i elektro sektora u Federaciji BiH za period 2015-2025. godina". Na istoj sjednici je donijela Zaključak V broj: 785/15 od 25.06.2015. godine kojim zadužuje Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije da u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH pristupi izradi „Strategije razvoja metalnog i elektro sektora u Federaciji BiH za period 2015-2025. godina".

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH je uz saglasnost Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije formirala koordinacioni odbor i radne grupe za pojedine oblasti metalnog i elektro sektora sa zadatkom da izrade nacrt strateškog dokumenta. Koordinacioni odbor je pored imenovanih radnih grupa u izradi dokumenta involvirao nadležne institucije, ministarstva, agencije, zavode, udruženja, privredna društva i ostale zainteresirane subjekte koji su direktno i indirektno povezani sa metalnim i elektro sektorom.

U skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH", broj 51/12), molimo sve zainteresirane da dostave mišljenja, primjedbe, sugestije i prijedloge na radnu verziju dokumenta najkasnije do 10.10.2016. godine, na e-mail adresu: a.malisevic@kfbih.com

Za sva dodatna pitanja više informacija možete dobiti na broj telefona 033/566-306, kontakt osoba je Almin Mališević.


SRETAN DAN DRAVNOSTI