Poziv zainteresovanoj, stručnoj i akademskoj javnosti, za dostavljanje mišljenja, prijedloga i sugestija na Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije BiH, za period 2018. – 2025. godina.

29.10.2018


Vlada Federacije BiH je na svojoj 112. sjednici, od 20.07.2017. godine, usvojila prijedlog Strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije Bosne i Hercegovine, za period 2016. – 2025. godina.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 22.05.2018. godine i na sjednici Doma naroda, održanoj 06.06.2018. godine donio Zaključak PF BiH broj 01-02-18-1483/17 od 06. juna 2018. godine, kojim je usvojena Strategija razvoja industrije građevinskog materijala Federacije BiH za period 2016. – 2025. godina („Službene novine Federacije BiH", broj 70/18).

Shodno operativnom planu realizacije Strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije BiH, kako je navedeno u tački 3.2., po usvajanju Strategije je bilo potrebno pristupiti izradi Akcionog plana, u kojem će se definisati aktivnosti, koje mogu dovesti do  ostvarenja postavljene vizije.

Rješenjem Federalnog ministra energije, rudarstva i industrije broj: 07-34-1655/18 od 06.09.2018. godine formirana je Radna grupa za izradu Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja građevinskog materijala Federacije BiH, koja se sastoji od predstavnika ministarstva, Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH i predstavnika privrede.

Ovim putem Vas informišemo i pozivamo na suradnju i razmjenu mišljenja, stavova i sugestija u odnosu na pripremljeni Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja građevinskog materijala Federacije BiH, za period 2018. – 2025. godina, od strane imenovane Radne grupe.

U skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH", br. 51/12), sadržaj Akcionog plana smo učinili dostupnim na našoj web stranici www.kfbih.com, te Vas pozivamo da date svoje mišljenje, prijedloge i sugestije, kako bi ste doprinijeli kvalitetu ovog strateškog dokumenta za IGM.

Svoje primjedbe, sugestije i komentare možete poslati na e-mail: dj.hodzic@kfbih.com.

Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)