PRIVREDNA/GOSPODARSKA KOMORA FBIH U DELEGACIJI BOSNE I HERCEGOVINE NA KONFERENCIJI O HIDRO POTENCIJALIMA ZAPADNOG BALKANA U BEČU - predstavljeni projekti sa liste prioriteta

01.12.2016
Na poziv i u organizaciji Međunarodne financijske korporacije (IFC), bosanskohercegovačka delegacija sačinjena od predstavnika ključnih državnih i entitetskih ministarskih nivoa sa ingerencijama iz oblasti energije , Privredne/Gospodarske komore FBiH, Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo, Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar, Elektroprivrede RS, d.d. Banja Luka, Operatora za obnovljive izvore FBiH, Državne regulatorne komisije DERK, učestvuju na Konferenciji o hidropotencijalima Zapadnog Balkana, koja se održava od 29.11. do 01.12.2016. godine u Beču.

Tokom prvog dana konferencije u ime delegacije iz FBIH, potpredsjednik P/GKFBIH gosp. Jašarspahić je prezentirao listu projekata iz oblasti hidroenergije koje je Vlada FBiH opredjelila kao prioritetne sa osnovnim podacima kao što su: nosilac projekta, lokacija, status, modeli partnerstva, te procijenjena vrijednost investicije.

Osvrnuvši se na ukupni hidropotencijal u BiH, gosp.Jašarspahić je istakao da se kroz izgradnju novih hidroelektrana uz rekonstrukciju postojećih, može doći do dodatnih 2000 MW, te da se na preko 400 mikrolokacija na rijekama širom BIH može može postići kumulativno povećanje od još 1000 MW. Naravno, pri tome je ukazano na ingerencije pojedinih nivoa vlasti u postupcima realizacije takvih projekata.

Na konferenciji su se takođe predstavila iskustva Norveške, Austrije i Švicarske, kao zemljalja i sredina koje daleko najbolje iskorištavaju svoj hidropotencijal, kao i njihovu praksu na projektima prekogranične saradnje. Očito je da u biznisu hidroenergije, realna računica i iskrena saradnja na projektima od obostrane ili višestrane koristi, briše predrasude i barijere.

 

“Izuzetno je važno što kroz radne grupe učestvujemo na ovakvom važnom skupu, na koji su predstavnici investicijskih i financijskih institucija sa fokusom na Zapadni Balkan došli sa ciljem da se sa relevantnim expertima i institucijama iz zemalja zapadnog Balkana dođe do najrealnije slike o potencijalnim projektima iz oblasti hidroenergije. Sa potencijalima od preko 4000 MW dodatnih hidropostrojenja od kojih 2000 MW spada u rang prekogranične saradnje, kao i zbog činjenice da su postojeća postrojenja starija od 30 godina i da im je neophodna rekonstrukcija, modernizacija, te eventualno povećanje kapaciteta, zapadni Balkan postaje interesantan financijskim, konsalting i investicijskim institucijama (IFC, KfW, EBRD, IBRD, WWF…). Ova konferencija povezuje sve zainteresirane strane kroz energetsku zajednicu i definiše korake za bržu implementaciju visokokvalitetnih, održivih projekata iz oblasti hidroenergije. “, rekao je Jašarspahić.

 


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)