Sajam ENERGA – firma AD HARBI d.o.o. Sarajevo predstavila istraživanja o primjeni pirofilita

25.06.2018
8. međunarodni sajam energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije ENERGA 2018. je pokazao snagu opredjeljenja mnogih za racionalno i odgovorno ponašanje prema energiji i prirodnim resursima.  Tu bi posebno istakli doprinos koji je nastao iz uspješne saradnje Privredne komore FBiH i privrednog društva AD HARBI d.o.o. Sarajevo, što je bilo vidljivo kroz istraživački pristup i rezultate istraživanja, postignuti u saradnji sa eminentnim institucijama i poznatim istraživačima.

Ovo privredno društvo je uložilo značajna vlastita sredstva u istraživanja bazirana na saradnji privrede i nauke, te nam je ovom prilikom predstavilo istraživačke rezultate dobijene u širokom spektru primjene pirofilita u ekološki i ekonomski prihvatljivim rješenjima ekološkog zbrinjavanja i energetske efikasnosti.
Posebno treba naglasiti pozitivne rezultate naučno-istraživačkih projekata kao što su projekti:

1. „Savremeni vatrostalni materijali bazirani na pirofilitu, namjenjeni energetskim i metalurškim postrojenjima",  prof. dr. Ljubiša Andrić, dr. sc. Dragan Radulović, dipl.ing. Muhamed Harbinja; ITNMS Beograd/AD HARBI Sarajevo
2. „Kompoziti na bazi pirofilita za skladištenje vodonične energije", dr. sci.  Sandra Kurko;
Institut za nuklearne nauke Vinča/AD HARBI d.o.o. Sarajevo
3. „Nanomaterijali u energetici" prof. dr. Suzana Gotovac-Atlagić; PMF Banja Luka/AD HARBI d.o.o. Sarajevo
4. „Primjena pirofilita kod sanacije postojećih i izgradnje novih deponija otpada u BiH", mr. sc. Suad Čosić; AD HARBI Sarajevo
5. „Ispitivanje primjene pirofilita u desumporizaciji izduvnih gasova energetskih postrojenja", dr. sci. Dragan Radulović, bs. sc. Edin Habibija; ITNMS Beograd/AD HARBI Sarajevo

U svim aspektima djelovanja iskazana je potpuna spremnost poslovnog društva AD HARBI Sarajevo da otvori prostor naučno-istraživačkoj saradnji i sa svim drugim institucijama, naučnim istraživačima, domaćim i međunarodnim institucijama koje u svom djelovanju imaju razvoj i podršku ekološkim rješenjima i energetskoj efikasnosti, posebno onoj koja u sebi sadrži i ekološki prihvatljiv put za postizanje iste. Upućen je i poziv mladim osobama, studentima, postdiplomcima, doktorantima da se uključe u ovaj izazov, a AD HARBI će nastojati dati i davati maksimalno moguću podršku njihovom radu.