U organizaciji Komore održan Okrugli stol i Info dan o postignućima u oblasti energijske efikasnosti i energijskog certificiranja u FBiH

30.11.2018


Nakon što je usvojen Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je svrha, između ostalog, postizanje održivog energetskog razvoja, smanjenje štetnih uticaja na okoliš kao i povećanje sigurnosti energetskog snabdijevanja, ukazala se potreba za diskusijom o istom sa bh. privredom. Zakon definira energijsku efikasnost kao odnos između utrošene energije i ostvarenog učinka u uslugama, robi ili energiji što je diretno vezano za unapređenje konkurentnosti privrede u FBiH. Zakon je stupio na snagu 1. aprila 2017. godine, a određeni podzakonski akti, uredbe usvojene su na Vladi FBiH 25.10.2018. godine. S tim u vezi, donošenje i usvajanje podzakonskih akata na nivou Federacije Bosne i Hercegovine je veoma bitan korak u nastavku razvoja sektora energijske efikasnosti i omogućvanja privredi rada i unapređenja konkurentnosti na domaćem i vanjskom tržištu.Kako bi se kompanije koje se bave ovom oblasti u FBiH informisale o novim propisima na nivou FBiH, Privredna/Gospodarska komora FBiH je u saradnji sa nadležnim ministarstavima: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (FMERI) i Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPU) zajedničkim snagama opredijeljena da unaprijedi ovaj sektor i omogući privredni razvoj u FBiH.

Stoga je u Sarajevu, 27.11.2018. godine, organiziran Okrugli stol kako bi se zajednički prodiskutiralo o Zakonu o energijskoj efikasnosti (EE) u FBIH, te nedavno usvojenim podzakonskim aktima: „Uredba o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada"  i  „Uredba o provođenju enegijskih audita i izdavanju energijskog certifikata" (Slušbene novine FBiH br. 87/18), a koje nam donose novosti u oblasti energijske efikasnosti.

Na Okrulom stolu su izložene bitne teme u pogledu obaveza Bosne i Hercegovine po Ugovoru o uspostavi Energetske zajednice na polju  energijske efikasnosti, zatim Prijedlog uspostave reprezentativne baze stručnjaka iz oblasti energije/energijske efikasnosti na nivou Federacije BiH, kao i sam Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH sa pregledom izvršenog i planiranog sa osvrtom na dinamiku donošenja preostalih podzakonskih propisa, te Pregled aktuelnosti na polju provođenja energijskog audita i/ili energijskog certificiranja zgrada u Federaciji BiH kroz Uredbu o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada i Uredbu o provođenju enegijskih audita i izdavanju energijskog certifikata. Jedna od bitnih stavki je bila i pratična primjena propisa, odnosno Provođenje energijskog audita i/ili energijskog certificiranja u praksi, te određivanje energijskih razreda na osnovu troškovno-optimalnog nivoa stambenih i javnih zgrada u BiH.

Navedene teme prezentirali su predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO), Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (FMERI), Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU), Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (FZOFBiH) te P/G komore FBiH i  nLogic Advisory.Nakon izloženih prezentacija uslijedila je panel diskusija na kojoj su učestvovali gore navedeni predstavnici institucija, kao i svi ostali učesnici.


ZAKLJUČCI

Nakon veoma konsktrutivne diskusije, zaključeno je:

• Da svi zainteresirani dostave svoje prijedloge i preporuke za unapređenje sektora energijske efikasnosti i zakonskih propisa,
• Da se što prije donosu ostali potrebni propisi – pravilnici od strane nadležnih ministarstva,
• Da se uspostavi i profunkcionira neovisna kontrola izdatih energijskih certifikata i audita,
• Da se zainteresirani jave Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH za uspostavu baze stručnjaka iz ove oblasti,
• Da se ograniči donja vrijednost koštanja provođenje energijskog audita i izdavanja certifikata,
• Da se što prije uspostavi stručni odbor kako bi firme mogle ishodovati potrebna ovlaštenja i da se omogući provođenje obuke za energetske certifikatore u FBiH,
• Da se Komora uključi u kompetan proces praćenja i unapređenja ove oblasti.


Ovaj Okrugli stol ujedno je predstavljao i Info dan sektora obnovljive energije i energijske efikasnosti/učinkovitosti. s tim da je ove godine naglasak stavljen na aktuelnosti iz oblasti EE, odnosno napredak u provođenju mjera koje je naša zemlja obavezna izvršavati u procesu EU integracija.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)