U Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH održan sastanak Grupacije automobilske industrije BiH

20.02.2020
U prostorijama Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH, 19.02.2020. održan je sastanak Grupacije automobilske industrije (GAI) BiH i tom prilikom prezentirani su rezultati rada prethodnog perioda. Prisutni su upoznati s trenutnim i tekućim aktivnostima, te je iskorištena prilika da se utvrde pravci djelovanja u 2020. godini.

Grupacija automobilske industrije u prethodnom periodu imala je mnogobrojne aktivnosti, a kao najvažnije izdvajaju se: produženje zakupa ureda Grupacije u ForumAutovision, R&D centru Volkswagena u Wolfsburgu, izrada elektronskog i printanog kataloga automobilske industrije Bosne i Hercegovine, učešće na sajmu IZB2018, gdje se po prvi put predstavilo 8 automotiv kompanija iz BiH među 838 kompanije iz 34 zemlje svijeta, predstavljanje prvi put na "SEE Automotive Industry Conference Connect & Supply 2018” u Novom Sadu,  uključivanje GAI u projekat UNDP „Povezivanje automobilske industrije BiH – Češka", B2B sastanci sa predstavnicima Hyundai Group KIA Motors u Privrednoj komori FBIH, učešće na sajmu "Slovakia Matchmaking Fair” koji je ujedno i najveći sajam za B2B susrete u Republici Slovačkoj s fokusom na bilateralnim razgovorima, Grupacija je predstavljena Generalnom sekretaru Ministarstva ekonomije Republike Slovačke, te je tom prilikom potpisan Memorandum o međusobnom razumijevanju, učešće na sajmu Global Automotive Components and Supplier Expo - GACS 2019, gdje se prvi put predstavilo 5 kompanija iz BiH među više od 850 kompanija iz preko 50 zemalja svijeta, učešće u izradi UNDP-ove studije "Analiza bosanskohercegovačke autoindustrije - trendovi, izazovi i razvojne prilike”, trenutno jedinog dokumenta ovakvog oblika i vrste u BiH, izrada Web Platforme (aia.kfbih.com) online interface za pretraživanje kompanija iz automobilske industrije Bosne i Hercegovine, održana je 1. Konferencija automobilske industrije s namjerom da konferencija postane godišnji centralni događaj kada je u pitanju automobilska industrija, predstavnici GAI obavili su sastanke sa predstavnicima Daimler AG pri čemu su dogovoreni naredni koraci predstavljanja pojedinačnih automotiv kompanija predstavnicima Mercedes Benz-a, te mnoge druge aktivnosti koje se provode kako u sklopu redovnih aktivnosti koje Komora tokom godine obavlja, tako i onih za koje se tokom godine ukaže  šansa i prilika u ovom specifičnim sektoru.

Kada su u pitanju planovi rada Grupacije u 2020. godini, zajednički dogovor svih prisutnih je, da je potrebno raditi na pozitivnoj promociji automobilske industrije BiH s akcentom na promociji proizvoda i usluga preduzeća automobilske industrije, potencijala koji nisu stavljeni u funkciju kao i promociji potencijala za domaća i inostrana ulaganja kao i nastavak aktivnosti prijema i posjeta privrednih delegacija sa zemljama, komorama i institucijama sa kojima Komora ima potpisane sporazume-ugovore o poslovnoj saradnji, te kontinuirano vršiti prezentacije kompanija kod stranih ambasada, stranih trgovačkih i privrednih organizacija i kod BiH DKP. Kao posebno važna aktivnost u narednom periodu je i nastavak projekta "Razvoj automobilske industrije FBiH” koji je osnovan i podržan od strane Vlade FBiH sa svim definisanim aktivnostima koje za cilj imaju povećanje obima proizvodnje i većeg učešća domaćih kompanija.

Kao jedna od veoma bitnih aktivnosti u narednom periodu nameće se edukacija, savjetovanje i druge vrste pomoći članicama, posebno kod aktivnosti uvođenja sistema kvaliteta, dostizanje uslova za plasman roba na tržište EU i druga tržišta, te drugih tehničkih standarda i ostvarivanja nekih drugih vidova saradnje sa inostranim kompanijama i drugim institucijama. Naglašena je potreba za saradnjom sa srednjim stručnim školama i fakultetima u cilju razvoja automobilske industrije u BiH i na usklađivanju sistema školstva i obrazovanja sa potrebama i zahtjevima tržišta rada kako bi se na taj način privrednim subjektima obezbijedio potreban i dovoljan broj obrazovanih kadrova.

Neophodno je raditi na uspostati infrastrukture kvaliteta u smislu saradnje kod donošenja pojedinih BAS, TC i drugih standarda, odnosno insistiranju na uvođenju standarda i u onim djelatnostima koje još uvijek nisu obuhvaćene standardizacijom, te zalagati se za razvoj  laboratorija za certificiranje bosanskohrcegovačkih proizvoda i kompanija, prema međunarodnim standardima.

U 2020. godini planirano je proširenje kataloga automobilske industrije BiH sa novim kompanijama kao i unaprijeđenje Web Platforme sa detaljnim proizvodnim programom svake kompanije. Planirane su posjete privrednim komorama Turske, Bursa i Kocaeli, u kojim se planira proizvodnja prvog turskog automobila TOGG odnosno izgradnja potencijalne fabrike Volkswagena.

Tokom sastanka razgovaralo se na temu problema odlaska mladih i radno-sposobnih ljudi iz BiH, zakonskoj regulativi, potrebi uspostave regulatornog okvira i donošenja strateških dokumenata kao i proglašenju ovog sektora zasebnim sektorom kao jednim od najperspektivnijih, produktivnijih i najprivlačnijih kada je u pitanju udruženje metalske i elektro industrije.

Na kraju, zajednička poruka svih prisutnih na sastanku je da sektor automobilske industrije ima vrlo "povoljnu klimu” za ulaganje i proširenje u Bosni i Hercegovini uvažavajući sve otežavajuće faktore.