Udruženje halal industrije poziv članovima odbora za učešće na drugoj sjednici odbora 23.11.2015

HIA 18.11.2015

U skladu sa odredbama Člana 31. Pravilnika o organizaciji i radu Udruženja Halal industrije Privredne/Gospodarske komore FBiH, Predsjednik Odbora Udruženja

POZIVA
Članove Odbora Udruženja Halal industrije (HIA) P/G komore FBiH
na prisustvo drugoj Sjednici Odbora

koja će biti održana u ponedjeljak 23.11.2015. godina u prostorijama PKFBiH,
u ulici Branislava Đurđeva broj 10. Sarajevo, mala sala u prizemlju u 14.00 sati

Za Sjednicu Odbora predlažemo slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prve Sjednice Odbora;
2. Podnošenje izvještaja o radu i aktivnostim u skladu sa usvojenim Planom rada Udruženja za 2015 godinu;
3. Definisanje visina članira za članove Udruženja;
4. Razno.

Molimo Vas da vašim prisustvom i aktivnostima u radu Odbora Udruženja Halal industrije kroz komorski sistem sprovodeći zacrtane Ciljeve Udruženja kreirate povoljniji poslovni ambijent i time zaštitite domaću proizvodnju.
Za sve detaljnije informacije stojimo vam na raspolaganju putem e maila e.pasic@kfbih.com ili direktno putem telefona 033/566 304, 061 203 505 ( Emir Pašić Sekretar Udruženja HIA).


S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA HIA
Adis Hasaković


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)