Udruženje učesnika u prometu nekretnina


Sjedište Udruženja:
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH - Branislava Đurđeva br.10, 71000 Sarajevo

Predsjednica Udruženja: Naida Ćerimagić, "Top Nekretnine" d.o.o. Sarajevo

Potpredsjednici Udruženja: Samir Mujagić, "Prostor" d.o.o. Sarajevo i Davor Šimić, "NekretnineInn" d.o.o. Mostar

Tajnik Udruženja: Ivica Barbarić

Telefon: 036 446 066; 036 332 963

Fax: 036 332 966

Email: i.barbaric@kfbih.com


U oblasti nekretnina, promet nekretninama se posebno izdvaja, kao nezaobilazna vrsta usluga posredovanja. Svijest o značaju nekretnina, posebno stambenih, na našem tržištu je iznjedrila registrirane agencije, čiji je osnovni zadatak da kvalitetom svojih usluga daju doprinos da se prometovanje nekretninama odvija na zakonitim osnovama, sa što većom sigurnošću za buduće vlasnike, ali i prodavce .
Slijedom novih brzo rastućih trendova Privredna/Gospodarska komora F BiH je dala svoju podršku subjektima iz ovih djelatnosti organizirajući

Udruženje učesnika u prometu nekretnina F BiH,

kao asocijaciju privrednih društava sa područja F BiH koji se bave prometom nekretnina.

Osnovni cilj jeste doprinos kreiranju zakonske regulative kojom bi se uspostavio organizirani promet nekretnina, što između ostalog podrazumijeva edukaciju i licenciranje posrednika radi poboljšanja rada posrednika, pa samim tim zaštite prodavača i kupaca nekretnina.

Članice Udruženja učesnika u prometu nekretnina