Zahtjev Vijeću ministara BiH za preferencijalne cijene domaćeg

www.fbihvlada.gov.ba 02.04.2018


U saopćenju o radu sa 109. hitne sjednice Vlade Federacije BiH, koja se održala u Sarajevu 29.03.2018.godine, Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela zaključak kojim od Vijeća ministara BiH traži da u Odluci o obaveznoj primjeni preferencijalnog porijekla domaćeg u sistemu javnih nabavki predvidi da pri obračunu cijena ponuda u svrhu njihovog poređenja, umanje cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor, i to 15 posto za ugovore koji se dodjeljuju u 2018. - 2019. godini, 10 posto za ugovore u 2020. - 2021. godini i pet posto za ugovore u 2022. - 2023. godini. Ovaj zaključak donesen je uzimajući u obzir činjenicu da razvijenost privrede BiH, odnosno Federacije BiH nije na zavidnoj razini, da privredna društva na domaćem tržištu posluju u nepovoljnom ambijentu, da je mali procenat stranih ulaganja i neadekvatna promocija domaće privrede i da je potrebno podići razinu njihove konkurentnosti.

Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije primilo je 14.2.2018. godine akt Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske u kojem je navedeno da je Privredna komora RS-a uputila inicijativu ovom ministarstvu za izmjenu Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog porijekla domaćeg, a Ministarstvo ju je podržalo i uputilo Agenciji za javne nabavke BiH.

Privredna komora FBiH je 16.2.2018. uputila Uredu premjera Federacije BiH inicijativu za donošenje nove, odnosno izmjene i dopune važeće Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, kojim je predloženo umanjenje domaćih cijena za ovaj preferancijalni faktor.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)