Zaštititi domaće kompanije – produžiti Odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg

13.05.2020


Imajući u vidu da 1.6.2020. godine ističe Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, Privredna/Gospodarska komora FBiH apeluje da Vijeće ministara BiH, što je prije moguće, produži Odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

Privredna/Gospodarska komora F BiH, uvažavajući prijedloge naših članica i strukovnih asocijacija, je na adrese Vijeća ministara BiH i Vlade Federacije BiH dostavila incijative da se donese Odluka o produženju obavezne primjene preferencijalnog tretmana domaćeg. 
 
Obzirom na otežano poslovanje bh. kompanija, uzrokovano pandemijom corona virusa – Covid 19, od nadležnih očekujemo da usvoje Odluku i na taj način pomognu domaćim kompanijama u dobijanju poslova u postupcima javnih nabavki.

Radi se o izuzetno važnoj odluci, koja je u mnoštvu otežavajućih faktora koji opterećuju rad i poslovanje naših privrednika jedna od rijetkih zakonskih rješenja koje nudi određene pogodnosti, a u konačnici je kvalitetna podrška u zaštiti domaće privrede, domaćih proizvoda i snažan doprinos razvijanju opšte svijesti o potrebi zaštite domaćeg.

Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana (''Službeni glasnik BiH'', br. 83/16), i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (''Službeni glasnik BiH'', br. 54/19) koje su na snazi do 1.6.2020.godine, predviđeno je da u cilju zaštite, razvoja i obnove privrede Bosne i Hercegovine, ugovorni organ primijeni cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu poređenja ponuda, te da prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanji cijenu domaćih ponuda za preferencijalni faktor od:   15% za ugovore koji se dodjeljuju u 2015. i 2016. godini, 10% za ugovore koji se dodjeljuju od 2017. do 2018. godine i  5% za ugovore koji se dodjeljuju u 2019. i do 1.6.2020.godine.

Privredna/Gospodarska komora F BiH